Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1347980

50601. Khoa học chính trị

BB

Trung Quốc với hợp tác Lan Thương - MeKong: thực trạng và triển vọng.

Thông tin Khoa học xã hội

2019

6

3-12

0866-8647

Trung Quốc là quốc gia đầu nguồn sông Lan Thương - Mê kong. Vì vậy, thái độ hợp tác của Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc khai thác phát triển bền vững từ dòng sông này. Bài viết trình và phân tích chủ trương, chính sách của Trung Quốc trong hợp tác Lan Thương - Mekong cả ở cấp độ quốc gia và địa phương, qua đó rút ra một số nhận xét, đánh giá bước đầu.

TTKHCNQG, CVv 206