Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348034

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

BB

Lượng giá tổn hại môi trường đối với 02 phương án tuyến đường giao thông Ba Chẽ, Hạ Long

Enviromental cost for 2 different highwayplan at Ba Che - Ha Long

Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)

2018

5

3-8

1859-2171

Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích để lượng hóa các lợi ích và tổn hại về môi trường của hai phương án xây dựng tuyến đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long. Phương án 1 tuyến dài 18,39 km trong đó có 6,2 km cắt qua Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, diện tích chiếm dụng đất rừng là 65,4 ha và phương án 2 tuyến dài 21,07 km vòng tránh qua Khu bảo tồn, diện tích chiếm dụng giảm xuống còn 56,57 ha. Kết quả cho thấy về xói mòn và giảm đa dạng sinh học, phương án 2 có thiệt hại ít hơn phương án 1 từ 13,24-124 triệu đồng; về điều tiết nước, giá trị lưu trữ và hấp thụ cacbon, cải thiện độ phì, bảo tồn và cảnh quan, phương án 2 cho giá trị lớn hơn phương án 1, chênh lệch từ 15,2-250 triệu đồng tùy nội dung. Như vậy xét về mối tương quan giữa lợi ích và các tổn hại lên môi trường thì phương án 2 hiệu quả hơn.

This article mentioned the usage of Cost Benefit Analysis (CBA) to calculate the benefits and detriments of the environment when choosing between 2 plans for Ba Che – Ha Long highway. The first plan is 18.39 km long, with 6.2 km cut straight through Dong Son – KyThuong natural reserve, the area of forest taken is 65.4 ha. The second plan has the length of 21.07 km take the detour around the reserve, the area of forest taken is reduced to 56.57 ha. In 6 different categories selected to measure environmental cost, results show: (1) Erosion and biodiversity reduction at the second plan is less than that of the first plan is about 13.24-124 million vnd. (2) About water regulator, preserve and carbon absorption, increase land fertile and scenery preserve the second plan all have better result than the first, the cost difference is about 15.2-250 million vnd depend on the category. In conclusion, based on the benefit and negatives impacts on the environment, the second plan is the better one. This is the basics for the government to decide which plan to choose to both increase the development of the economy and also reduce the harmful effects to the environment.

TTKHCNQG, CTv 178