Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478878

60204. Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung

BB

Một số đặc điểm thơ Cao Bá Quát

Khoa học (Trường Đại học Hồng Đức)

2019

46

12-17

1859-2759

Cao Bá Quát (1809-1855) - một nhà thơ lớn, một hiện tượng độc đáo trong văn học trung đại Việt Nam. Thơ ông không chỉ cho thấy một nhân cách, một bản lĩnh kẻ sĩ đáng nể trọng mà còn cho thấy nhiều vấn đề mang ý nghĩa xã hội - thẩm mĩ sâu sắc. Không ít những thông điệp từ thơ Cao Bá Quát cho đến hôm nay vẫn còn mang tính thời sự, đáng để cho mọi người hiện đại phải suy ngẫm nhiều. Bài viết đi sâu phân tích, xác định một số đặc diểm của thơ Cao Bá Quát mang tinh thần ấy của nhà thơ.

TTKHCNQG, CVv 382