Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478894

50602. Hành chính công và quản lý hành chính

BB

Kết quả hoạt động câu lạc bộ "Gia đình 5 không, 3 sạch" của tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Khoa học (Trường Đại học Hồng Đức)

2019

46

22-31

1859-2759

Trên cơ sở của việc đưa ra các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, bài báo đã tập trung đánh giá hiệu quả việc áp dụng cũng như nhận rộng mô hình câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch. Bài báo cũng phân tích những hạn chế, tồn tại của hình thức hoạt động câu lạc bộ, từ đó đưa ra những giải pháp nhân rộng, nâng cao chất lượng haotj động câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch nhằm góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

TTKHCNQG, CVv 382