Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập System Account
Tên đề tài Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan
Cấp quản lý Bộ
Mã số BTC/ĐT/2019-06
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 13 tháng
Thời gian bắt đầu 01/09/2019
Thời gian kết thúc 01/09/2020
Năm viết BC 2020
Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Thế Tuyên
Cán bộ phối hợp ThS. Nguyễn Thị Tố Trang; ThS. Vũ Thị Hồng Minh; ThS. Phạm Thị Hoàng Ngân; ThS. Vũ Hải Đăng; ThS. Dương Tiến Dũng; ThS. Lê Thùy Linh; ThS. Phạm Thanh Hải; ThS. Trần Thị Na
Kinh phí 370
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 370
Kinh phí khác 0
Số quyết định 1440/QĐ-BTC
Ngày quyết định 24/09/2020
Ngày hợp nghiệm thu 30/09/2020
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 11/03/2021
Số đăng ký 2021-28-365/KQNC
Ký hiệu kho 18625
Lĩnh vực 50202. Kinh doanh và quản lý
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý
Thông tin tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề chung về cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính. Tìm hiểu thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra các giải pháp đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan ở Việt Nam.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính
Đơn vị quyết định Bộ Tài chính
Cơ quan cấp kinh phí Bộ Tài chính