Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập Nguyễn Văn Dũng
Tên đề tài Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số ĐT.18-2016
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 30 tháng
Thời gian bắt đầu 01/01/2018
Thời gian kết thúc 01/06/2020
Năm viết BC 2020
Chủ nhiệm đề tài Đỗ Văn Toán
Cán bộ phối hợp Nguyễn Ngọc Việt; Vũ Đức Thọ; Nguyễn Viết Hải; Hà Doãn Hàn; Phạm Ngọc Thanh; Phạm Ngọc Thoan; Hồ Thị Ái Hằng; Nguyễn Thị Đăng; Nguyễn Thu Trang
Kinh phí 593
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 593
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho TQG-001-2021
Lĩnh vực 50602. Hành chính công và quản lý hành chính
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Tuyên Quang
Thông tin tóm tắt Cơ sở lý luận về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tìm hiểu về cơ sở pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2019. Qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí