Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Kon Tum
Tên đề tài Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ đến tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021-2025.
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 10 tháng
Thời gian bắt đầu 01/01/2021
Thời gian kết thúc 01/10/2021
Năm viết BC 2021
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Lê Hoa
Cán bộ phối hợp PGS. TS. Tăng Văn Khiên; TS. Nguyễn Tùng Lâm; CN. Lê Xuân Biên; CN. Nguyễn Mạnh Dần; CN. Bùi Thu Hoài; ThS. Lê Phương Thúy; ThS. Nguyễn Thị Hà Thu
Kinh phí 440
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 440
Kinh phí khác 0
Số quyết định 14/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 28/10/2021
Ngày hợp nghiệm thu 04/11/2021
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 03/12/2021
Số đăng ký 137/KQNC-SKHCN
Ký hiệu kho 01.2021
Lĩnh vực 50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Kon Tum
Thông tin tóm tắt Nhằm nhận diện rõ những thành tựu và hạn chế của thực trạng tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; Đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đối với tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong thời gian qua; Tính toán các chỉ số về năng suất cho các lĩnh vực (Nông - lâm - thủy sản; Công nghiệp và xây dựng); Dự báo tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Xác định chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao TFP thông qua phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025.
 
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Viện Năng suất Chất lượng
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Kon Tum