Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Quảng Bình
Tên đề tài Trồng thử nghiệm sa sâm trên vùng đất cát ven biển Quảng Bình
Cấp quản lý Cơ sở
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 12 tháng
Thời gian bắt đầu 01/05/2021
Thời gian kết thúc 01/04/2022
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Bích Thủy
Cán bộ phối hợp Hoàng Bích Thủy; Dương Văn Sánh; Dương Quốc Phong; Dương Thăng Long; Nguyễn Văn Đức; Võ Thị Dung; Trần Thị Hải Yến
Kinh phí 484.886
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 147.698
Kinh phí khác 337.188
Số quyết định 42/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 14/04/2022
Ngày hợp nghiệm thu 28/03/2022
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 18/04/2022
Số đăng ký 02/2022
Ký hiệu kho 02/2022- SKHCN
Lĩnh vực 40105. Cây công nghiệp và cây thuốc
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Tỉnh Quảng Bình
Thông tin tóm tắt
 Xây dựng mô hình trồng sa sâm với diện tích 1.000 m2 thu được 1.800 kg thân lá tươi và 1.300 kg củ tươi vào tháng 8/2022.
Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây sa sâm trên vùng đất cát ven biển Quảng Bình.
 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của sa sâm trên vùng đất cát ven biển Quảng Bình.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Dũng Na
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL UBND Tỉnh Quảng Bình
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
Cơ quan cấp kinh phí UBND Tỉnh Quảng Bình