Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập Nguyễn Văn Dũng
Tên đề tài Thử nghiệm chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 12 tháng
Thời gian bắt đầu 01/12/2019
Thời gian kết thúc 01/11/2020
Năm viết BC 2020
Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Thị Vĩ Tuyết
Cán bộ phối hợp Trần Lê Bảo Hà; Nguyễn Thị Ngọc Mỹ; Trần Lê Bảo Hà
Kinh phí 80
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 80
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho HCM-044-2022
Lĩnh vực 30204. Hệ tim mạch
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý
Thông tin tóm tắt Xây dựng và hoàn thiện thuyết minh đề tài Thử nghiệm chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn. Đồng thời, xây dựng quy trình xử lý màng tim lợn vô bào bằng Glutaraldehyde. Đánh giá đặc tính phân hủy in vitro của màng và đánh giá độc tính in vitro của màng đã tạo theo tiêu chuẩn ISO 10993. Tiến hành đánh giá khả năng hỗ trợ sự bám và tăng sinh của tế bào tiền thân nội mô trên màng.
Thử nghiệm chế tạo màng ghép mạch máu từ màng tim lợn
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí