Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Khánh Hòa
Tên đề tài Xây dựng mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ tại thành phố Cam Ranh
Cấp quản lý Cơ sở
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 15 tháng
Thời gian bắt đầu 01/05/2021
Thời gian kết thúc 01/08/2022
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài Võ Văn Tuấn
Cán bộ phối hợp - CN. Bùi Quốc Thụy - ThS. Lê Tuấn Quang - ThS. Lê Đặng Công Toại - CN. Nguyễn Thị Ngọc Đoan
Kinh phí 264.795
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 197.535
Kinh phí khác 0
Số quyết định 1760/QĐ-UBND
Ngày quyết định 18/07/2022
Ngày hợp nghiệm thu 12/08/2022
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký 16/2022/TTUD-KQĐT-CS/4
Ký hiệu kho ĐKKQ/332
Lĩnh vực 401. Trồng trọt
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Cam Ranh, Khánh Hòa
Thông tin tóm tắt Mô hình canh tác cây hành lá theo hướng hữu cơ cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng là chiều cao, số lá/cây, đường kính thân đều thấp hơn so với mô hình đối chứng của dân. Năng suất mô hình trung bình đạt 41,26 tấn/ha, thấp hơn ruộng đối chứng 6,9 %. Lợi nhuận thấp hơn ruộng đối chứng 46.104.000 đồng/ha.
Mô hình canh tác cải ngọt theo hướng hữu cơ cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng là chiều cao, số lá/cây, đường kính tán, khối lượi tươi/cây đều thấp hơn so với ruộng đối chứng của nông dân. Năng suất mô hình trung bình đạt 42,48 tấn/ha, ruộng nông dân năng suất đạt 44,15 tấn/ha. Lợi nhuận thu được ở mô hình 154,66 triệu đồng/ha thấp hơn ruioongj nông dân đạt mức lợi nhuận 177,38 triệu đồng/ha.
Đã xây dựng chuyên đề thực trạng mô tả đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất rau tại Cam Phước Đông.
Đúc kết được quy trình canh tác rau theo hướng hữu cơ tại thành phố Cam Ranh
Đã tập huấn cho 60 lượt nông dân canh tác rau tại Cam Phước Đông Cam Ranh.
 
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trạm Khuyến nông TP. Cam Ranh
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn vị quyết định UBND TP. Cam Ranh
Cơ quan cấp kinh phí