Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Đăk Nông
Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 6 tháng
Thời gian bắt đầu 01/12/2021
Thời gian kết thúc 01/05/2022
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan
Cán bộ phối hợp TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền; TS. Phan Xuân Huyên; TS. Nông Văn Duy; TS. Hoàng Thị Thu Huyền; ThS. Nguyễn Thị Mai Hương; ThS. Tạ Doãn Cường; ThS. Trần Thái Vinh; ThS. Phạm Văn Huyến; ThS. Trần Thị Ngọc Hạnh; ThS. Phan Nhã Hòa; ThS. Nguyễn Hữu Hương Duyên; CN. Lê Xuân Kỳ; ThS. Phan Thị Hiếu; Trần Văn Quang
Kinh phí 584
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 584
Kinh phí khác 0
Số quyết định 138/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 14/10/2022
Ngày hợp nghiệm thu 21/10/2022
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 11/11/2022
Số đăng ký 2022-261-03/KQNC
Ký hiệu kho 03/2022
Lĩnh vực 4. Khoa học nông nghiệp
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý
Thông tin tóm tắt Đề án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng Dự thảo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông trình Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Chương trình số 45-CTr/TU ngày 07/9/2022 của Tỉnh ủy về Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; cùng với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt trong thời gian tới. Đề án đã xây dựng Bộ tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm tiềm năng cấp tỉnh. Từ đó đã lựa chọn 03 sản phẩm nông nghiệp (bơ, chanh dây, mắc ca) là sản phẩm có tiềm năng, lợi thế so sánh, có khả năng thu hút được sự tham gia của doanh nghiệp nhằm mục tiêu ứng dụng ngay các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ theo chuỗi giá trị. Các nhóm nhiệm vụ khoa học công nghệ tác động trực tiếp đến sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh nhằm phát triển các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao được năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông cũng đã được đề xuất trong Đề án
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Đơn vị quyết định Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Cơ quan cấp kinh phí Sở Khoa học và Công nghệ