Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Hòa Bình
Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển bền vững du lịch tỉnh Hòa Bình
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu 01/10/2020
Thời gian kết thúc 01/08/2022
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Lê Tiến Dũng
Cán bộ phối hợp
Kinh phí 805
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 805
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho Tài nguyên DL
Lĩnh vực 10103. Thống kê
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Hòa Bình
Thông tin tóm tắt Thu thập các dữ liệu bản đồ địa hình, bản đồ địa chất khoáng sản, bản đồ địa mạo toàn tỉnh, các tư liệu về khí tượng thủy văn, các tư liệu về bảo tồn thiên nhiên (Hang Kia - Pà Cò, Ngọc Sơn, Ngổ Luông, Phu Canh, Thượng Tiến); Khảo sát thực địa, hệ thống hóa các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên trên địa bàn tỉnh và khu vực tiêu biểu; Hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch dưới dạng bàn mềm và bản cứng; Thực hiện quan trắc, lấy mẫu và phân tích mẫu không khí tại các điểm nước khoáng nóng và hang động; Xây dựng và chuyển giao phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp trên các thiết bị thông minh trên cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý tỉnh Hòa Bình
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trung tâm triển khai Công nghệ Koáng chất
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí