Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Hòa Bình
Tên đề tài Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu 01/10/2020
Thời gian kết thúc 01/04/2022
Năm viết BC 2022
Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Thị Tuyết
Cán bộ phối hợp
Kinh phí 262
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 262
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho DL Hòa Bình
Lĩnh vực 60207. Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Hòa Bình
Thông tin tóm tắt Điều tra thực trạng nguồn nhân lực du lịch hồ Hòa Bình; Báo cáo đánh giá thực trạng nguồn nhân lực khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; Đề xuất 02 nhóm giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng cho khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Công đoàn
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí