Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Đặc điểm của đolomit Đăk Uy tỉnh Kon Tum
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Đỗ Đình Toát; Phan Viết Nhân; Phạm Ngọc Minh
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2005
Nguồn trích Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa chất. Hà Nội, 2005
Tóm tắt tiếng anh
Số 0
Đặc trưng số lượng 850-854
Lĩnh vực KHCN 10501. Địa chất học
Từ chuẩn/từ khóa Đolomit; Kon Tum
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh