Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Cấu trúc và hoạt tính sinh học của Fucoidan phân lập từ một số loài rong nâu Việt Nam
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Bùi Minh Lý; Thành Thị Thu Thủy; Trần Thị Thanh Vân; Phạm Đức Thịnh
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2015
Nguồn trích Hội nghị khoa học kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Tiểu ban Khoa học vật liệu: Sự tiến triển của khoa học vật liệu (Progress of Materials science)
Tóm tắt tiếng anh
Số
Đặc trưng số lượng 342-352
Lĩnh vực KHCN 305. Công nghệ sinh học trong y học
Từ chuẩn/từ khóa Fucoidan; Phân lập; Rong nâu; Cấu trúc; Hoạt tính sinh học; Việt Nam
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh