Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Hiệu quả kinh tế sản xuất Thanh long theo tiêu chuẩn VietGap ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - Thực trạng và giải pháp
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Trần Thị Thu Hà; Nguyễn Ngọc Phụng
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2017
Nguồn trích Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp
Tóm tắt tiếng anh
Số 4
Đặc trưng số lượng 152-161
Lĩnh vực KHCN 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Từ chuẩn/từ khóa Thanh Long; VietGap; Hàm Thuận Nam; Bình Thuận
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh