Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Nguyễn Việt Trung; Phạm Thanh Tùng
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2021
Nguồn trích Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt tiếng anh
Số 64
Đặc trưng số lượng 106-112
Lĩnh vực KHCN 20203. Tự động hoá (CAD/CAM, v.v..) và các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..
Từ chuẩn/từ khóa Động cơ không đồng bộ sáu pha; Từ thông; Mạng nơ ron RBF; Hệ trục tọa độ dq
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh