Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Gây mê hồi sức cho bệnh nhân có khoảng QT kéo dài
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Phạm Quang Minh
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2021
Nguồn trích Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam)
Tóm tắt tiếng anh
Số 1
Đặc trưng số lượng 226-225
Lĩnh vực KHCN 30208. Điều trị tích cực và hồi sức cấp cứu
Từ chuẩn/từ khóa Gây mê; Hồi sức; Bệnh nhân; Khoảng QT kéo dài
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh