Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội điểm đến du lịch đến ý định quay trở lại của du khách: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Mai Thị Kiều Lan; Hoàng Trọng Hùng
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2021
Nguồn trích Tạp chí khoa học - Trường Đại học Huế
Tóm tắt tiếng anh
Số 5A
Đặc trưng số lượng 79-95
Lĩnh vực KHCN 50401. Xã hội học nói chung
Từ chuẩn/từ khóa Trách nhiệm xã hội; Du lịch; Du khách; Ý định quay lại
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý Đà Lạt
Từ khóa tiếng anh