Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Một số nội dung cần quan tâm tại Nghị quyết của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chức
Nhan đề dịch tiếng anh Some issues that need attention in the Government’s Resolution on the policy on development of the notary profession
Tác giả cá nhân Tuân Đạo Thanh; Phạm Thu Hằng
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Dân chủ và Pháp luật
Tóm tắt tiếng anh
Resolution No. 172/NQ-CP dated November 19, 2020 of the Government on the policy of developing the notary profession marked an important step forward in the process of building and completing the legal basis for notary activities in our country. Through the article, the authors give some analysis and commentary on some of the contents of this Resolution that need attention when implementing.
Số 1
Đặc trưng số lượng 57-62
Lĩnh vực KHCN 50602. Hành chính công và quản lý hành chính
Từ chuẩn/từ khóa Công chức; Phát triển nghề; Chính sách; Chính phủ; Nghị quyết; Nội dung
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh Officer; Career development; Policy; Government; Resolution; Content