Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt EVFTA tạo cơ hội kinh doanh: tiềm năng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt
Nhan đề dịch tiếng anh EVFTA creates business opportunities: potential for Vietnamese business community
Tác giả cá nhân Thanh Tân
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Tài chinh Doanh nghiệp
Tóm tắt tiếng anh
The Vietnam Free Trade Agreement - ELI (EVFTA) not only opens up opportunities for Vietnam to become an important link in the global supply chain, but also creates potential business opportunities for Vietnamese businesses in the future. The global economic and trade context was seriously affected by the COVID-19 pandemic.
Số 1+2
Đặc trưng số lượng 53-55
Lĩnh vực KHCN 50299. Kinh tế học và kinh doanh khác
Từ chuẩn/từ khóa EVFTA; Cơ hội kinh doanh; Tiềm năng; Cộng đồng doanh nghiệp
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh EVFTA; Business opportunities; Potential; Business community