Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt UBKT Trung ương chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Trần Văn Rón
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Kiểm tra
Tóm tắt tiếng anh
Số 1
Đặc trưng số lượng 12-17
Lĩnh vực KHCN 50603. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị
Từ chuẩn/từ khóa Ủ ban kiểm tra; Trung ương; Tham mưu; Bộ chính trị; Ban Bí thư; Cụ thể hóa; Nghị quyết Đại hội XIII; Đảng Cộng sản; Công tác kiểm tra
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh