Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Tiếp tục đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Dương Văn Thái
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Kiểm tra
Tóm tắt tiếng anh
Số 1
Đặc trưng số lượng 21-25
Lĩnh vực KHCN 50603. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị
Từ chuẩn/từ khóa Phát triển toàn diện; Vững chắc; Xây dựng Đảng
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý Bắc Giang
Từ khóa tiếng anh