Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Ninh Bình khơi dậy tiêm năng, thế mạnh để phát triển
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Thu Hà
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Kiểm tra
Tóm tắt tiếng anh
Số 1
Đặc trưng số lượng 31-33
Lĩnh vực KHCN 50202. Kinh doanh và quản lý
Từ chuẩn/từ khóa Khơi dậy tiềm năng; Thế mạnh; Phát triển
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý Ninh Bình
Từ khóa tiếng anh