Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Dạy và học Tiếng Nga trong các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam: Những vấn đề và giải pháp phát triển
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Thu Đạt
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Tóm tắt tiếng anh
Số 4
Đặc trưng số lượng 53-60
Lĩnh vực KHCN 50601. Khoa học chính trị
Từ chuẩn/từ khóa Dạy học; Tiếng Nga; Giáo dục; Đào tạo; Việt Nam
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh