Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Sự hình thành cộng đồng người Việt ở Nga và một số đóng góp của họ cho nước sở tại
Nhan đề dịch tiếng anh
Tác giả cá nhân Đỗ Hồng Huyền
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Tóm tắt tiếng anh
Số 4
Đặc trưng số lượng 61-70
Lĩnh vực KHCN 50601. Khoa học chính trị
Từ chuẩn/từ khóa Cộng đồng người Việt, Liên bang Nga, Sự hình thành cộng đồng, Đóng góp
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh