Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Một số cách thức sử dụng lời chúc của người Việt trong giao tiếp
Nhan đề dịch tiếng anh A number of ways to use vietnamese wishes in communication
Tác giả cá nhân Lã Xuân Thắng
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ
Tóm tắt tiếng anh
This study adopts qualitative research methods to obtain data from oral and written communication and presents six methods of expressing wishes by Vietnamese people. The findings show that Vietnamese people use flexible methods of expressing wishes. A wish can be combined with other speech acts such as praise, thanks, greetings, regards, encouragements and reminders. A wish can also be included to enhance courtesy in spoken language and improve the effectiveness of communication. This study is expected to make contribution to research on wishes in languages in general and in the Vietnamese language in
particular.
Số 69
Đặc trưng số lượng 3-9
Lĩnh vực KHCN 60210. Ngôn ngữ học ứng dụng
Từ chuẩn/từ khóa Lời chúc, Phép lịch sự dương tính, Lời chúc của người Việt Nam.
Từ khóa phụ
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh Wish, Positive politeness, Vietnamese wishes.