Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Độ bền ăn mòn lớp mạ điện kẽm thụ động Cr(III)
Nhan đề dịch tiếng anh Corrosion resistance of Cr(III) passivated zinc electrodeposits
Tác giả cá nhân Truong Minh Hieu, Nguyen Thi Thanh Huong, Mai Viet Ha, Pham Thi Thu Giang
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội)
Tóm tắt tiếng anh
In this research, corrosion resistance of the Cr(III) passivated zinc electrodeposits was evaluated by the neutral salt spray test and electrochemical methods. The zinc electrodeposits were passivated in some different Cr(III) passive solutions, resulting in different colors of passive layers. The results of the neutral salt spray test showed that the iridescent Cr(III) passivated sample was the most corrosion resistant with 768 hours of testing for reaching 5% white rust area. These results agreed with those of the electrochemical methods that the iridescent Cr(III) passivated sample was also the most corrosion resistant with the lowest corrosion current density of 1.59µA/cm2 and the highest passive layer resistance of over 33.89kΩ.cm2 . The corrosion resistance of the passivated samples decreased in the order of the iridescent passivated samples, the whiteblue passivated samples, the black passivated samples and finally the unpassivated samples.
Số 6A
Đặc trưng số lượng 79-83
Lĩnh vực KHCN 20509. Vật liệu kim loại
Từ chuẩn/từ khóa Ăn mòn; Lớp mạ; Điện kẽm; Thụ động;
Từ khóa phụ Độ bền;
Từ khóa địa lý
Từ khóa tiếng anh Zinc electrodeposit; corrosion; Cr(III) passivation.