Thông tin tài liệu khoa học công nghệ
Nhan đề và tóm tắt Kết quả tiếp theo về nghiên cứu hóa thực vật loài bóng nước khỏe (Impatiens Claviger Hook. F.) thu hái tại Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
Nhan đề dịch tiếng anh Further results on phytochemistry study of Impatiens Claviger Hook. F. collected in Me Linh, Ha Noi, Viet Nam
Tác giả cá nhân Dao Duc Thien, Nguyen Thanh Tam, Trinh Thi Thuy, Tran Duc Quan, Le Thi Hong Nhung, Nguyen Thi Hoang Anh
Tác giả tập thế
Năm xuất bản 2022
Nguồn trích Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội)
Tóm tắt tiếng anh
Three compounds were isolated from the butanol extract of Impatiens claviger’s leaves and twigs collected in Me Linh, Ha Noi. Their structures were elucidated by the mass, NMR spectroscopy and comparison with published data as two phenolic glucosides and one triterpene glycoside. One of them has been found for the first time in Impatiens genus.
Số 6A
Đặc trưng số lượng 84-87
Lĩnh vực KHCN 10611. Thực vật học
Từ chuẩn/từ khóa Nghiên cứu hóa; Thực vật; Loài bóng nước khỏe
Từ khóa phụ Kết quả;
Từ khóa địa lý Hà Nội
Từ khóa tiếng anh Impatiens claviger, phenolic glucosides, triterpene glucoside.