Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Hòa Bình
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc UBND Tỉnh Hòa Bình
Thủ trưởng Hoàng Sĩ Hùng
Đơn vị cũ
Điện thoại 021.8389 7084, 021.8389 8038
Fax
Email
Website
Địa chỉ Số 483, Đường Trần Hưng Đạo, TP.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình - Hoà Bình
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị