Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Khuyến nông và khuyến ngư Hậu Giang
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc UBND Tỉnh Hậu Giang
Thủ trưởng Nguyễn Văn Sơn
Đơn vị cũ
Điện thoại 029.3387 8873
Fax 029.3387 0507
Email ttknhaugiang@yahoo.com
Website
Địa chỉ Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, khu vực 4, Phường V, Tp Vị Thanh, Hậu Giang - Hậu Giang
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị