Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Công Thương
Thủ trưởng Phùng Thị Hải Bình
Đơn vị cũ
Điện thoại 02433838345
Fax
Email
Website
Địa chỉ Khu A: Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị