Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Quốc phòng
Thủ trưởng Nguyễn Hồng Sơn
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.38271307; 024 3655 7387
Fax 02438773733
Email
Website
Địa chỉ 192 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị