Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Tư vấn dịch vụ đường thủy
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc
Thủ trưởng Lê Văn Đường
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.3942 0731
Fax
Email
Website
Địa chỉ P.514, Tầng 5, Nhà D, 80 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị