Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515447

26/07/2021

Nghiên cứu sự tác động của Việt Nam gia nhập công đồng kinh tế Asean (AEC) đến lao động và việc làm tỉnh Quảng Bình trong giai đọan hiện nay

UBND Tỉnh Quảng Bình

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh

5. Khoa học xã hội

01/2020

06/2021

2021

Trường Đại học Quảng Bình

209

Phân tích, đánh giá tác động của việc Việt Nam gia nhập AEC đến lao động và việc làm trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề xuất định hướng, mục tiêu cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề lao động, việc làm ở tỉnh Quảng Bình trong điều kiện gia nhập AEC hiện nay.

Trung tâm Ứng dụng và thống kê khoa học và công nghệ Quảng Bình

15/2021