Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2514936

16/2021

Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý nợ đọng thuế tại tỉnh Quảng Bình

UBND Tỉnh Quảng Bình

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh

502. Kinh tế và kinh doanh

01/2020

09/2021

2021

Hội Kiểm toán và Kế toán tỉnh Quảng Bình

145

 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa, bổ sung quan điểm về lý luận và thực tiễn nợ đọng thuế, quản lý nợ đọng thuế. Đánh giá đúng thực trạng nợ đọng thuế và quản lý nợ đọng thuế tại tỉnh Quảng Bình; chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến việc tồn tại và những trở lực  trong quản lý nợ đọng thuế; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nợ đọng thuế và công tác quản lý nợ đọng thuế tại tỉnh Quảng Bình. Dự báo nợ đọng thuế; xây dựng được hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát, cảnh báo về nợ đọng thuế và quản lý nợ đọng thuế; Chỉ ra được các yêu cầu, khả năng và đề xuất mô hình quản lý nợ đọng thuế. Đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nợ đọng thuế tại tỉnh Quảng Bình; Kiến nghị tạo lập môi trường và điều kiện bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp. 

Trung tâm Ứng dụng và thống kê khoa học và công nghệ Quảng Bình

16/2021