Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385143

150

Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp phòng trừ bệnh hại chính trên cây Quế tại tỉnh Yên Bái.

UBND Tỉnh Yên Bái

Tỉnh/ Thành phố

KHCN cấp tỉnh

40106. Bảo vệ thực vật

06/2020

12/2021

2021

Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ rừng

134

Đề tài đã đã nghiên cứu xác định được 8 loại bệnh trên cây Quế vườn ươm do 17 loài nấm gây hại, 10 loại bệnh trên cây Quế rừng trồng do 12 loài nấm gây hại. Trong đó đã xác định được bệnh hại chính trên cây Quế ở vườn ươm là bệnh khô lá do nấm Diaporthe eucalyptorum gây hại và bệnh hại chính cây Quế ở rừng trồng ≤ 5 tuổi là bệnh phấn trắng do nấm Oidium sp. gây hại và xác định được biện pháp phòng trừ; Trên cơ sở các kết quả thu được từ các nội dung thực hiện tác giả đã xây dựng dẫn kỹ thuật phòng trừ bệnh khô lá (Diaporthe eucalyptorum) hại cây Quế ở vườn ươm và bệnh phấn trắng (Oidium sp.) hại rừng trồng Quế phù hợp với tỉnh Yên Bái. Đây là tài liệu có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn phục vụ cho các ngành chức năng, các tổ chức tham khảo, chỉ đạo, triển khai áp dụng phòng trừ bệnh khô lá và bệnh phấn trắng hại Quế nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm quế, tăng thu nhập cho người trồng Quế, cây chủ lực của địa phương trong những năm tới.

24, Lý Thường Kiệt, Hà Nội

YBI-028-2020