Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553457

02/2022

Trồng thử nghiệm sa sâm trên vùng đất cát ven biển Quảng Bình

Huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình

UBND Tỉnh Quảng Bình

Cơ sở

Mô hình Khoa học công nghệ

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

05/2021

04/2022

2022

Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Dũng Na

48

 Xây dựng mô hình trồng sa sâm với diện tích 1.000 m2 thu được 1.800 kg thân lá tươi và 1.300 kg củ tươi vào tháng 8/2022.
Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây sa sâm trên vùng đất cát ven biển Quảng Bình.
 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của sa sâm trên vùng đất cát ven biển Quảng Bình.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ

02/2022- SKHCN