Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553335

DACN.HG-01/19

16/TT-TTTL

Dự án: "Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chế biến sản phẩm thảo quả trên địa bàn huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang"

Bộ Công Thương

UBND Tỉnh Hà Giang

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

05/2019

05/2021

2021

Hà Nội

224

Mục tiêu tổng quát:
Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chế biến sản phẩm thảo quả (tinh dầu thảo quả, bột thảo quả, thảo quả khô) trên địa bàn huyện Xín Mần, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thảo quả Hà Giang, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho cây thảo quả Hà Giang, gia tăng thu nhập cho ngƣời dân và doanh nghiệp.
Mục tiêu cụ thể:
- Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chế biến sản phẩm thảo quả quy mô 500-700 tấn quả tươi/năm
- Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm thảo quả (tinh dầu thảo quả, bột thảo quả, thảo quả khô); Xây dựng thương hiệu sản phẩm thảo quả Hà Giang
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ chế biến thảo quả
 

Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới

HSĐKTTKHCN-HG-2022