Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 4217860

ĐT-2019-50699

09/2022/TTUD-KQĐT/5

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Khánh Hòa

Ban chấp hành trung ương Đảng

UBND Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

11/2019

03/2022

2022

Hồ Chí Minh

305

Mục tiêu của Đề tài là phân tích những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực trong việc vận dung vào phát triển tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2020 -2030. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Đề tài đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới phù hợp thực tiễn công tác tại Khánh Hòa (tầm nhìn 2030). Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, Đề tài xác định các nhiệm vụ:
- Thứ nhất, làm sáng tỏ hệ thống lý luận và thực tiễn về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Khánh Hoà.
- Thứ hai, khảo sát, đánh giá thực trạng vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Khánh Hoà giai đoạn 2010-2018; chỉ ra nguyên nhân của thành tựu và hạn chế.
- Thứ ba, dự báo những nhân tố tác động trong quá trình phát triển và hội nhập; mục tiêu, phương hướng đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.
- Thứ tư, đề xuất hệ thống giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vận dụng và phát triển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, phù hợp thực tiễn công tác tại Khánh Hoà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

ĐKKQ/325