Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 4219251

ĐTKH.HG-02/2019

40/TT-TTTL

Đánh giá tác động của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

05/2019

04/2021

2021

Hà Nội

115

Đánh giá được tác động và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Mục tiêu cụ thể: Đánh giá được những tác động tích cực, tiêu cực của thuốc BVTV và phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp tại Hà Giang; Đánh giá được thực trạng quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ đối với đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Xây dựng được 05 mô hình với quy mô 01 ha/mô hình nhằm hoàn thiện các chính sách, giải pháp trong quản lý và quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ hợp lý trên 5 loại cây trồng: lúa, ngô, rau, chè, cam; Đề xuất được các chính sách, giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới

HSĐKTTKHCN-HG-2022