Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10368330

16/2022/TTUD-KQĐT-CS/4

Xây dựng mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ tại thành phố Cam Ranh

UBND TP. Cam Ranh

UBND Tỉnh Khánh Hòa

Cơ sở

401. Trồng trọt

05/2021

08/2022

2022

Cam Ranh, Khánh Hòa

Mô hình canh tác cây hành lá theo hướng hữu cơ cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng là chiều cao, số lá/cây, đường kính thân đều thấp hơn so với mô hình đối chứng của dân. Năng suất mô hình trung bình đạt 41,26 tấn/ha, thấp hơn ruộng đối chứng 6,9 %. Lợi nhuận thấp hơn ruộng đối chứng 46.104.000 đồng/ha.
Mô hình canh tác cải ngọt theo hướng hữu cơ cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng là chiều cao, số lá/cây, đường kính tán, khối lượi tươi/cây đều thấp hơn so với ruộng đối chứng của nông dân. Năng suất mô hình trung bình đạt 42,48 tấn/ha, ruộng nông dân năng suất đạt 44,15 tấn/ha. Lợi nhuận thu được ở mô hình 154,66 triệu đồng/ha thấp hơn ruioongj nông dân đạt mức lợi nhuận 177,38 triệu đồng/ha.
Đã xây dựng chuyên đề thực trạng mô tả đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất rau tại Cam Phước Đông.
Đúc kết được quy trình canh tác rau theo hướng hữu cơ tại thành phố Cam Ranh
Đã tập huấn cho 60 lượt nông dân canh tác rau tại Cam Phước Đông Cam Ranh.
 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

ĐKKQ/332