Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5895609

2022-261-03/KQNC

Nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

UBND Tỉnh Đắk Nông

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

12/2021

05/2022

2022

Đắk Nông

134

Đề án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng Dự thảo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông trình Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Chương trình số 45-CTr/TU ngày 07/9/2022 của Tỉnh ủy về Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; cùng với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt trong thời gian tới. Đề án đã xây dựng Bộ tiêu chí xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm tiềm năng cấp tỉnh. Từ đó đã lựa chọn 03 sản phẩm nông nghiệp (bơ, chanh dây, mắc ca) là sản phẩm có tiềm năng, lợi thế so sánh, có khả năng thu hút được sự tham gia của doanh nghiệp nhằm mục tiêu ứng dụng ngay các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ theo chuỗi giá trị. Các nhóm nhiệm vụ khoa học công nghệ tác động trực tiếp đến sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh nhằm phát triển các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao được năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông cũng đã được đề xuất trong Đề án

Trung tâm Thông tin Kỹ thuật và Ứng dụng KHCN

03/2022