Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5895364

18/2022/TTUD-KQĐT-4

Ứng dụng công nghệ nghề lưới vây

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

12/2019

05/2022

2022

Nha Trang, Khánh Hòa

Mục tiêu chung:
Ứng dụng công nghệ nghề lưới vây, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo quản hải sản cho đội tàu khai thác xa bờ tỉnh Khánh Hòa.
Mục tiêu cụ thể:
- Cải tiến vàng lưới vây phù hợp với đối tượng khai thác và ngư trường đánh bắt (chú trọng đối tượng cá ngừ);
- Cải tiến hệ thống dây giềng rút chính, máy tời, máy thu lưới phù hợp với quá trình khai thác vàng lưới vây cải tiến;
- Quy trình khai thác nghề lưới vây tiên tiến sử dụng trên tàu lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa;
- Cải tiến hầm bảo quản sản phẩm bằng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm trên tàu lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa;
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nội dung 1. Điều tra hiện trạng khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu lưới vây xa bờ.
Nội dung 2. Cải tiến vàng lưới vây phù hợp với đối tượng khai thác và ngư trường đánh bắt (chú trọng đối tượng cá ngừ);
Nội dung 3. Cải tiến hệ thống dây giềng rút chính, máy tời, máy thu lưới phù hợp với quá trình khai thác vàng lưới vây cải tiến;
Nội dung 4. Cải tiến và xây dựng quy trình bảo quản sản phẩm bằng công nghệ mới cho tàu lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa.
Nội dung 5. Tổ chức thực nghiệm, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện quy trình công nghệ lưới vây tiến tiến
Nội dung 6: Đề xuất phương án chuyển giao Quy trình khai thác nghề lưới vây tiên tiến sử dụng trên tàu lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa
 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa

ĐKKQ/334