Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346870

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

60207. Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung

10/2020

04/2022

2022

Hòa Bình

175 trang + Phục lục

Điều tra thực trạng nguồn nhân lực du lịch hồ Hòa Bình; Báo cáo đánh giá thực trạng nguồn nhân lực khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình; Đề xuất 02 nhóm giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng cho khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030.

Trung tâm ứng dụng thông tin khoa học, công nghệ tỉnh Hòa Bình

DL Hòa Bình