Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682783

4.2019.01

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn.

UBND Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh/ Thành phố

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

01/2019

12/2021

Xây dựng mô hình 20 ha thâm canh chè theo hướng VietGAP; Xây dựng mô hình 5 ha thâm canh chè theo hướng hữu cơ; Xây dựng mô hình 12 ha trồng giống chè mới chất lượng cao Kim tuyên, PH8, trong đó có 10 ha trồng, chăm sóc theo VietGAP và 2 ha trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ; Xây dựng mô hình chế biến 03 sản phẩm chè mới, hỗ trợ thiết kế nhãn mác bao bì sản phẩm; Đào tạo tập huấn cho 400 lượt người sản xuất về canh tác và chế biến chè; Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ cho HTX chè Mỹ Phương (huyện Ba Bể) và HTX Nông nghiệp thanh niên Như Cố (huyện Chợ Mới).