Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682737

4.2019.06

Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp.

UBND Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh/ Thành phố

40406. Nông lâm kết hợp

07/2019

06/2024

Xác định được loài cây, nhóm loài cây trồng phù hợp với phát triển trồng rừng gỗ lớn; Xác định được lập địa phù hợp phát triển trồng rừng kinh doanh gỗ lớn theo phương châm “đất nào cây ấy” cho 3 đối tượng trồng lại rừng sau khai thác, trồng rừng mới (trên đất trống, đồi núi trọc), khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên kết hợp trồng bổ sung; Xây dựng 04 mô hình phát triển rừng gỗ lớn gồm: Mô hình chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ thành kinh doanh gỗ lớn (rừng trồng cây Mỡ) quy mô 3 ha; mô hình trồng mới (trên đất trống, đồi núi trọc) quy mô 2 ha; mô hình trồng lại rừng sau khai thác quy mô 2 ha; mô hình khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên kết hợp trồng bổ sung quy mô 9 ha; Đề xuất được các biện pháp kỹ thuật trồng, cải tạo thâm canh cây gỗ lớn đa mục đích và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp cho phát triển rừng gỗ lớn.