Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385225

ĐTNH.008/20

Đánh giá căng thẳng thanh khoản (liquidity stress tests) đối với hệ thống quỹ đầu tư tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

09/2020

09/2021

- Tổng quan về kiểm tra căng thẳng thanh khoản của hệ thống quỹ đầu tư (khái niệm; hệ thống thước đo đánh giá; các  nhân tố ảnh hưởng).
- Đánh giá căng thẳng thanh khoản của hệ thống quỹ đầu tư tại Việt Nam.
- Khuyến nghị chính sách liên quan để giảm thiểu rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam.