Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385042

ĐTNH.011/20

Nhận diện các yếu tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

09/2020

09/2021

- Cơ sở lý thuyết về năng lực đổi mới sáng tạo tại ngân hàng thương mại;
- Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực đổi mới sáng tạo của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam;
- Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến năng lực đổi mới sáng tạo của ngân hàng thương mại tại Việt Nam;
- Đề xuất nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị.