Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385032

ĐTNH.012/20

Nghiên cứu tác động của nợ hộ gia đình tới sự ổn định tài chính tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

09/2020

09/2021

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về nợ hộ gia đình và ổn định tài chính;
- Khảo lược các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của nợ hộ gia đình đến ổn định tài chính;
- Xây dựng mô hình đo lường tác động của nợ hộ gia đình đến ổn định tài chính tại Việt Nam theo dạng tuyến tính, phi tuyết tính;
- Thực trạng nợ hộ gia đình tại Việt Nam; Thực trạng ổn định tài chính tại Việt Nam;
- Phân tích các thực nghiệm tác động tuyến tính, phi tuyết tính đến ổn định tài chính tại Việt Nam;
- Kết luận và hàm ý chính sách.